Về chúng tôi

Đội ngũ quản lý

Phạm Quốc Thái

Kỹ sư kết cấu

Nguyễn Văn Đức

Kỹ sư hiện trường

Trần Văn Quảng

Kiến trúc sư

Đội ngũ chuyên gia

Huỳnh Quốc Thiện

Chuyên gia Nền móng và Plaxis

Trần Quang Hậu

Chuyên gia kết cấu tại Úc

Nguyễn Đức Bắc Xế

Giám đốc Công ty TNHH MTV
Bắc Gia Windows