Tổng hợp bài viết về Kết cấu

office building

Hệ số ứng xử của công trình

Hệ số ứng xử (tiêu chuẩn TCXDVN 375:2006 ký hiệu là q ; một số tiêu chuẩn ký hiệu là R) là một khái niệm được sử dụng trong kỹ…